views

ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร


ใบเสร็จรับเงิน คือเอกสารที่เราได้ยินกันจนคุ้นหู แม้ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจก็อาจรู้จักและพอทราบได้ว่าใบเสร็จรับเงินคืออะไร

ในทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการนั้น “ใบเสร็จรับเงิน” นอกจากจะเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการชำระเงิน ผู้ประกอบการได้รับเงินจากการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการนั้น ๆ แล้ว

เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจได้แล้ว ยังเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดทำให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า เพื่อแสดงว่าผู้ขายได้รับเงินตามจำนวนที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินอีกด้วย


ใบเสร็จรับเงิน คือ?

ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า/บริการ เมื่อได้มีการชำระเงินค่าสินค้า/บริการนั้น ๆ แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานว่าลูกค้าผู้ซื้อบริการได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งใบเสร็จรับเงินไม่มีแบบฟอร์มตายตัว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถใช้ใบเสร็จสำเร็จรูปตามที่มีขายในท้องตลาดเพื่อเขียนให้แก่ลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าได้

แต่รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อแสดงให้ทราบว่ายอดสินค้า/บริการ เป็นเงินจำนวนเท่าใด และมียอดที่ชำระค่าสินค้า/บริการที่รับจากลูกค้า/ผู้ซื้อบริการเป็นจำนวนเท่าใด รายการสินค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา ที่มีการชำระเงินหรืออกใบเสร็จรับเงินนั้น ๆ

รวมไปถึงมีลายมือชื่อผู้รับเงิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการรับเงินจากการชำระค่าสินค้า/บริการ จากผู้ซื้อหรือลูกค้านั้นแล้ว

อ่านบทความ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ประกอบกิจการข้อแตกต่างระหว่างใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

    1. ผู้ประกอบการที่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อสินค้า/บริการ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างจากการออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามที่กฎหมายกำหนดก่อน
    2. ใบเสร็จรับเงินออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป แต่การออกใบกำกับภาษีไม่ได้จำกัดจำนวนยอดใช้บริการ เพียงแต่ต้องมีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า/บริการ
    3. ใบเสร็จรับเงินออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการชำระค่าสินค้า/บริการนั้น ๆ แต่การออกใบกำกับภาษีต้องออกให้แก่ผู้ซื้อ/ลูกค้าเมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการ แม้จะยังไม่มีการชำระค่าสินค้านั้น ๆ ก็ตาม

รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์

    แม้การออกใบเสร็จรับเงินจะไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่ามีแบบฟอร์มหรือรูปแบบอย่างใดบ้าง แต่รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้

แสดงไว้เพื่อให้ทราบถึงผู้ประกอบการ ผู้ซื้อสินค้า/บริการ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย ดังนี้

            1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบรับ
            2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
            3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
            4. วันเดือนปีที่ออกใบรับ
            5. จำนวนเงินที่รับ
            6. ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า

หากจัดทำใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีการจัดทำภาษาไทยกำกับไว้ด้วย


“ใบเสร็จรับเงิน” กับการประกอบกิจการ

ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่แสดงถึงการรับเงินจากลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าจากกิจการของเรา ซึ่งการออกใบเสร็จรับเงินสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายประจำเดือน เพื่อสรุปยอดรายการรับ-จ่ายของกิจการในแต่ละเดือนได้

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ที่สามารถทำมาใช้ประกอบการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย ในการทำบัญชีสรุปยอดแต่ละเดือนนั้น ไม่ควรมีการขีดฆ่า หรือตกเติมข้อความใด ๆ ในใบเสร็จรับเงินนั้น

แต่หากจำเป็นต้องมีการขีดฆ่า เพิ่มเติมข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในใบเสร็จรับเงิน ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขในขณะที่มีการออกใบเสร็จรับเงินนั้น และจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจแก้ไขลงในใบเสร็จให้เรียบร้อยทุกครั้งด้วย

หากผู้รับใบเสร็จรับเงินเห็นว่ารายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว ก็ควรรีบแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำใบเสร็จรับเงินแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

โดยหากได้รับใบเสร็จผ่านมาหลายวันแล้ว ก็ควรรีบดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนไปให้บริษัทนั้น ๆ แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

การออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ เพราะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ ยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องด้านภาษีและด้านการจัดทำบัญชี รวมถึงการจัดทำงบการเงินของธุรกิจด้วย

อ่านบทความปิดงบการเงิน


สำนักงานบัญชีพีทูพีให้บริการรับจัดทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการทุกประเภท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการทำบัญชีทั้งในรอบรายเดือนและรอบรายปี

เพื่อการทำบัญชีที่ถูกต้องและจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องที่จำเป็นต้องเสนอต่อกรมสรรพากรตามรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

เปลี่ยนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้

เพราะเรามีมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีโดยเฉพาะด้านเป็นผู้ดูแลทั้งด้านบัญชี และรวบรวมเอกสารประกอบการทำบัญชี

เพื่อให้ได้การทำบัญชีที่ถูกต้อง ส่งให้เห็นถึงผลประกอบการที่ถูกต้อง และที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการนำส่งภาษี 

การจัดทำงบการเงินแสดงต่อหน่วยงานของรัฐที่ไม่ถูกต้องด้วย ซึ่งหากมีกรณีจัดทำบัญชีที่ผิดพลาด ส่งผลให้มีการนำส่งหรือชำระภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับในการชำระภาษี หรืออาจมีโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายรัษฎากรได้ด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การจัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

การให้ผู้มีความเชี่ยวชาญจัดทำบัญชีในแต่ละเดือน จึงเป็นการขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินกิจการที่ถูกต้องได้ด้วย

บริการรับทำบัญชี คลิก

บริการที่ปรึกษาบัญชี

ย้อนกลับหน้าแรก

อ่านรวมบทความอื่นๆ กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com

www.p2paccounting.blogspot.com

www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ