views

ฟรี !! ความรู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ การเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าเป็นปกติธุระ ซึ่งหมายถึงมีการขายสินค้า/บริการ ตามทางการค้าเป็นปกติ


ซึ่งตามกฎหมายถือว่า เป็นหน้าที่ที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมสรรพากร มิเช่นนั้นก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นความผิดต้องถูกค่าปรับเพิ่มเติม


ใครต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีการจดทะเบียน สำหรับผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจทางการค้า ที่มีรายรับจากการขายสินค้าและบริการนั้น ๆ


โดยมียอดขายสินค้าและบริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน


ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


    1. ผู้ประกอบกิจการที่มีแผนการดำเนินงานในอนาคต ที่มีแผนงานจากการดำเนินการซึ่งเป็นขั้นตอนของแผนการเตรียมการดำเนินกิจการ โดยทำให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่ต้องอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย


เช่น การก่อสร้างโรงงานเพื่อเตรียมเปิดกิจการ การก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเพื่อการดำเนินการตามแผนของการผลิตนั้น ๆ เป็นต้น


โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม


    2. ผู้ประกอบกิจการที่ได้ดำเนินกิจการอยู่นอกราชอาณาจักรหรือนอกประเทศไทย ดำเนินกิจการในต่างประเทศ แต่ได้มีการขาย/จำหน่าย สินค้า/บริการ ในประเทศไทย


โดยมีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการขายหรือจำหน่ายแทน ในกรณีนี้ตัวแทนผู้ดำเนินการจำหน่ายสินค้า/บริการแทนนั้น มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


แนะนำอ่านยื่นภาษีออนไลน์ คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
"ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่ยังคงมีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหมายถึงกฎหมายมีการยกเว้นไม่ต้องมีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


หากผู้ประกอบการนั้นต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ได้แก่

 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน


2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี


3.ผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งโดยท่าอากาศยาน


4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร


ผู้ประกอบการเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากต้องการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ก็ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอแจ้งใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01.1 จำนวน 1 ชุด 3 ฉบับพร้อมกับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01 ได้ที่กรมสรรพากร


ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


     1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี


    2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย


    3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร


    4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว


ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ


ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536 ซึ่งจะต่างจากผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร แต่มีตัวแทนนำสินค้า/บริการเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย


กรณีนี้จะเข้าเงื่อนไขต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น


    5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยผู้ประกอบกิจการประเภทนี้ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามที่อธิบดีมีประกาศกำหนดออกมาเมื่อมีเหตุอันสมควรตามสถานการณ์


แนะนำอ่านบทความจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอและดำเนินการจดทะเบียนกรมสรรพากร ซึ่งต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน


แต่เพื่อความสะดวกและลดความยุ่งยากของขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


สำนักงานบัญชีพีทูพี มีบริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคุณถึงสถานที่ประกอบการ


เรียกได้ว่าสำนักงานบัญชีพีทูพีเป็นทั้งที่ปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการ


ไปจนถึงขั้นตอนการจดทะเบียนจนเสร็จการ ทำให้ธุรกิจของคุณเกิดความสะดวกสบาย


ไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


พร้อมทั้งยังให้บริการอย่างมีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการสามารถวางใจในและเลือกใช้บริการจากเราได้


ดูอัตราค่าบริการจดทะเบียนต่างๆข้อดีของการเลือกใช้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับสำนักงานบัญชีพีทูพี


    1. ดำเนินการโดยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินการทางภาษีโดยตรง ทำให้มีความรวดเร็ว กระชับ และถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนด ลดขั้นตอนข้อยุ่งยาก ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณได้


    2. นอกจากจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่อง ยื่นคำขอจดทะเบียนให้จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ การจัดเตรียมเอกสาร


เรายังเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปในคราวเดียวกัน ทำให้การดำเนินการทางเอกสารของธุรกิจคุณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุมที่สุดด้วย


เลือกใช้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมการไว้วางใจในประสิทธิภาพของการบริการอย่างมีมาตรฐานได้กับสำนักงานบัญชีพีทูพี ผู้ช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวพร้อมเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีอย่างครบวงจร


ดูบริการรับวางแผนภาษีบริการที่ปรึกษาบัญชี

ย้อนกลับหน้าแรก

รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com

www.p2paccounting.blogspot.com

www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ