รับวางแผนภาษี


        บริษัท พีทูพี การบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนภาษีมากว่า 5 ปี ในแต่ละปีมีลูกค้ามาใช้บริการด้านการวางแผนภาษีกว่า 30 ราย สำหรับการวางแผนกภาษีเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยช่องวางทางภาษี ตามหลัก 5 ประการคือ

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี

รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง

การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน

การกระจายรายได้


        ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนภาษีจะไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การวางแผนภาษีจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี เนื่องจากต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจเพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้อง

 

 ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
  • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเต


“ให้เรา วางแผนภาษีให้กับธุรกิจของคุณก่อนที่จะสายเกินไป"

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.