views

ปิดงบการเงิน คืออะไร ทำไมต้องดำเนินการ

ปิดงบการเงิน คืออะไร ทำไมต้องดำเนินการ?


ปิดงบการเงิน

    คือ การจัดการทางบัญชีของบริษัท ห้างหุ้นส่วนสำหรับการประกอบกิจการนั้น ๆ เพื่อจัดส่งรายละเอียดการปิดงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร

    ซึ่งการปิดงบการเงินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยจะผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีผู้จัดทำบัญชีในกิจการของตน และปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    พื่อจะได้ทราบทิศทางการเงิน การรายงานทางบัญชีการเงิน ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากร


ปิดงบการเงิน คืออะไร?

    “งบการเงิน” คือรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการเงินของการประกอบกิจการในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของนิติบุคคลนั้น ๆ และทำให้ทราบทิศทางการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจนั้น ๆ

    ดังนั้น“การปิดงบการเงิน” คือ การจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี ที่จำเป็นต้องดำเนินการปิดงบการเงินและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ดำเนินการตามนี้ก็จะถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมายและทำให้มีโทษปรับตามมา

    ในปัจจุบันการยื่นปิดงบการเงินสามารถยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรกำหนดด้วย

อ่านรายละเอียดบริการรับตรวจสอบบัญชี คลิกที่นี่


ขั้นตอนการ “ปิดงบการเงิน”

    การปิดงบการเงิน สำหรับแนวทางเพื่อให้ปฏิบัติได้ง่ายและสะดวกต่อธุรกิจนั้น ๆ พร้อมทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรวจสอบได้ง่าย

    จึงควรมีการจัดทำบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจอยู่เป็นประจำ ซึ่งการจัดทำบัญชีรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อต่าง ๆ ใบเสร็จ บิลต่าง ๆ ฯลฯ

    เพื่อจัดทำบัญชีในแต่ละเดือน ก็จะช่วยให้จัดทำงบการเงิน การปิดงบการเงินในแต่ละรอบบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วย

ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชี คลิกที่นี่


โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้จัดเก็บรายละเอียด ใบเสร็จ การซื้อ การขายต่าง ๆ แยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการสรุปยอดบัญชี

2. หากเป็นธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ก็จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายให้ครบถ้วนด้วย โดยจะต้องนำเอกสารบิลที่ซื้อหรือขายแนบพร้อมกับรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประกอบเพื่อนำส่งต่อไป

3. จัดเตรียมรายงานการเงินที่เดินบัญชีหรือ Statement ให้ครบถ้วนทุกเดือนเรียงกันไป เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

4. นำเอกสารการเงินทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้ให้สำนักงานบัญชีเพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน หรือหากธุรกิจใดมีเจ้าหน้าที่บัญชีอยู่แล้ว ก็สามารถจัดทำงบการเงินได้เลย

5. รวบรวม จัดเก็บเอกสารจากการปิดงบการเงินในแต่ละรอบบัญชีให้เรียบร้อย เพื่อเป็นข้อมูลจัดเก็บสำหรับธุรกิจต่อไป

บริการรับปรึกษาบัญชีภาษี สำนักงานบัญชี พีทูพี  กดที่นี่


    " การปิดงบการเงินที่ถูกต้องจะต้องยื่นภายใน 150 วัน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสรรพากร นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี "

    ไม่เช่นนั้นอาจจะมีค่าปรับที่ตามมา โดยเราสามารถยื่นงบการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการทุกประเภท   

 ติดต่อสอบถามขอรับใบเสนอราคา คลิกที่นี่

รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ