views

จดทะเบียนบริษัท กี่คน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

จดทะเบียนบริษัท กี่คน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?


    จดทะเบียนบริษัท กี่คน น่าจะเป็นคำถามสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อาจจะกำลังมองหาลู่ทางการจัดตั้งบริษัท ซึ่งการจัดตั้งบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังต้องมีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์จึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 


จดทะเบียนบริษัท กี่คน มีวิธีการอย่างไร

จดทะเบียนบริษัท กี่คน จึงจะสามารถเริ่มก่อตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทได้

    กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งบริษัทไว้ชัดเจนแล้วว่า จะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยร่วมกันจำนวน 3 คน ตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ก่อการ” ในที่นี้คือผู้ที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา จากนั้นผู้เริ่มก่อการจะต้องแบ่งจำนวนทุนที่จะจดทะเบียนออกเป็นจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน ซึ่งจำนวนหุ้นที่กำหนดนี้จะต้องปรากฏอยู่ในหนังสือจดทะเบียนบริษัท รวมทั้งวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบและสามารถตรวจสอบได้ง่ายผ่านหนังสือจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่    มูลค่าหุ้นนั้นจะต้องมีกำหนดไม่ต่ำกว่า 5 บาท ดังนั้นจึงหมายถึงจำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนจะมีจำนวนเท่าใดก็ตาม แต่การจัดแบ่งเป็นจำนวนหุ้นจะต้องมีมูลค่าหุ้นละไม่ต่ำกว่า 5 บาทนั่นเอง

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท แนะนำอ่าน กดที่นี่


    ส่วนในเรื่องความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องรับผิดร่วมกับบริษัทเพียงจำนวนที่ยังส่งเงินของหุ้นที่เหลือไม่ครบเท่านั้น ซึ่งการจัดตั้งบริษัทนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดร่วมกับบริษัทก็คือ กรรมการผู้จัดการ ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนเงินที่ยังส่งใช้หุ้นไม่ครบเท่านั้น

การดำเนินการในการจดทะเบียนบริษัท

    เมื่อมีผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อยครบ 3 คนแล้ว ก็สามารถจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิแล้วนำไปจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยต้องระบุสำนักงานใหญ่/สาขา หากมีด้วย โดยผู้เริ่มก่อการสามารถจองชื่อนิติบุคคลไว้เพื่อเลือกใช้เป็นชื่อในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้

   

ซึ่งขึ้นตอนการจดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

            1. ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการ คนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล
            2. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
            3. ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
            4. ประชุมจัดตั้งบริษัท
            5. คณะกรรมการเรียกให้ชำระค่าหุ้นตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%
            6. จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
            7. นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ลดความแออัด และประหยัดเวลา จดทะเบียนบริษัท ยุค WFH

    โดยการดำเนินการในข้อที่ 1-5 สามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียว จากนั้นการทำคำขอจดทะเบียนบริษัทต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทแล้ว การดำเนินการจดทะเบียนบริษัทก็เรียบร้อย


    

จดทะเบียนบริษัท กี่คน เราจึงได้คำตอบแล้ว

    สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งหากมีจำนวนผู้เริ่มก่อการไม่ครบตามที่กำหนด นายทะเบียนก็จะไม่รับจดทะเบียนบริษัทให้ ดังนั้นเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการจึงควรศึกษารายละเอียดการจดทะเบียน/เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการดำเนินการด้วย

ดูรายละเอียดบริการที่ปรึกษาบัญชี กดที่นี่รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting


บทความที่น่าสนใจ