views

ทำบัญชี ขายของออนไลน์ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ควรทราบ

ทำบัญชี ขายของออนไลน์ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ควรทราบ


    

    การทำบัญชี ขายของออนไลน์มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ เพราะสามารถทราบรายรับ – รายจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อจะได้นำไปยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรได้ถูกต้อง และยังสามารถช่วยให้ทราบยอดกำไรสุทธิจากการขายของออนไลน์ได้ด้วย


    เนื่องจากในปัจจุบันการขายของผ่านช่องทางออนไลน์มีการแข่งขันเป็นอย่างมาก ทั้งต้องแข่งขันกันในด้านคุณภาพสินค้าและราคา จึงทำให้การทำบัญชี ขายของออนไลน์ สามารถตอบโจทย์การทราบทิศทางการขายของออนไลน์ รวมทั้งการยื่นภาษีที่ถูกต้องได้อีกด้วย


แนะนำอ่านรายละเอียดการรับทำบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่


ทำบัญชี ขายของออนไลน์ เพื่ออะไร?

    การทำบัญชี ขายของออนไลน์ คือ การทำบัญชีสำหรับพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของผ่านช่องทางออนไลน์และไม่ได้จดทะเบียนกิจการในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่จะต้องเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด


    ดังนั้นการจัดทำบัญชี ขายของออนไลน์ จึงสามารถตอบโจทย์การจัดส่งภาษีที่เป็นไปตามความจริงและถูกต้องได้


ดูละเอียดบริการรับวางระบบบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่


ซึ่งการเสียภาษีสำหรับการขายของออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถเลือกเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาได้ 2 ทาง คือ

1. หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% หรือ
2. หักค่าใช้จ่ายตามจริง


    ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกเสียภาษีได้ โดยการเสียภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% นั้น เป็นการคำนวณจ่ายแบบเหมาจ่าย จึงไม่ต้องจัดทำบัญชี ขายของออนไลน์ก็ได้ เพราะไม่ว่าคุณจะมีรายรับ- รายจ่ายเท่าใด ก็ยังคงต้องเสียภาษีแบบเหมาจ่ายอยู่นั่นเอง


     แต่หากเลือกเสียภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริงนั้น เราต้องทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อให้ทราบผลกำไร – ขาดทุน จากการขายของออนไลน์ และประโยชน์ในการเสียภาษีที่ถูกต้องด้วย


อ่านรายละเอียดบริการที่ปรึกษาบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่
ขั้นตอนการทำบัญชี ขายของออนไลน์


    1. เลือกใช้แบบฟอร์มที่กรมสรรพากรกำหนดสำหรับการทำบัญชี ขายของออนไลน์ โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรง ซึ่งแบบฟอร์มนั้นจะมีรายละเอียดในการทำบัญชีที่ครบถ้วน ทั้งวัน เดือน ปี รายการซื้อซึ่งเป็นรายจ่าย – รายรับ ชื่อผู้ประกอบกิจการ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น


    2. การกรอกรายการประจำวัน สามารถกรอกได้แบบแยกประเภททีละรายการ หรือจะกรอกรายการรวมยอดในแต่ละวันก็ได้ แต่ทั้งนี้การกรอกรายการบัญชีรับ- จ่าย จะต้องกรอกภายใน 3 วัน นับแต่วันทำรายการ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำที่สุด


    3. จัดเก็บเอกสารประกอบแต่ละรายการรับ-จ่ายให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการจัดทำบัญชี ขายของออนไลน์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ


    4.ให้สรุปยอด รายรับ และรายจ่าย เป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิธีการนำยอดรายรับ - รายจ่าย ไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ดูรายละเอียดบริการรับวางแผนภาษี กดที่นี่    

ในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90) ผู้ประกอบการสามารถนำ


“รายรับ” จากรายงานมาแสดงเป็น “ยอดเงินได้พึงประเมิน”“รายจ่าย” จากรายงานมาหักเป็น “ค่าใช้จ่ายจริง” โดยต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น


    เพื่อให้การเสียภาษีและทราบทิศทางการขายของออนไลน์ว่ามีกำไรหรือขาดทุน และควรขายของไปในทิศทางใด การจัดทำบัญชี ขายของออนไลน์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแม่ค้าออนไลน์ อีกทั้งยังประโยชน์ต่อการเสียภาษีต่อกรมสรรพากรที่ถูกต้องด้วย


อ่านรายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccountingบทความที่น่าสนใจ