views

ที่ปรึกษาภาษี สำคัญอย่างไร

ที่ปรึกษาภาษี  สำคัญอย่างไร


    ภาษี เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยและใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด หากถามว่าภาษีคืออะไร ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ ก็คงต้องบอกว่าภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาล

เพื่อที่รัฐบาลจะได้นำเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้น มาใช้ในการบริหารประเทศต่อไป ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ด้านความมั่นคงของประเทศ

รวมไปถึงเพื่อใช้เป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภคต่าง ๆ เรียกได้ว่าการจ่ายภาษีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางในการผลักดันและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

ภาษีมี 2 แบบ คือ ภาษีทางตรง คือ เงินที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดของบุคคลหรือนิติบุคคล โดยที่เราต้องทำการแสดงรายการภาษีและดำเนินการชำระภาษีในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เช่นพวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีในประเทศไทยมีถึง 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

จะเห็นได้ว่าถึงแม้เรื่องของภาษี จะเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรศึกษาและเรียนรู้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า การเข้าใจถึงหลักเกณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนดำเนินการเสียภาษีในแบบนิติบุคคลนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว

จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ที่ปรึกษาภาษีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ

การจ่ายเงินเพื่อจ้างที่ปรึกษาภาษีจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้

อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาภาษี

    ที่ปรึกษาภาษี คำนี้อาจเป็นคำใหม่สำหรับใครหลายคน บางคนอาจจะเกิดคำถามว่า ที่ปรึกษาภาษีต่างกันอย่างไรกับที่ปรึกษาบัญชี ก็คงต้องบอกว่าที่ปรึกษาทั้ง 2 แบบนี้ คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเงินทั้งคู่

    เพียงแต่ที่ปรึกษาภาษี คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ซึ่งจะเน้นไปทางเรื่องของภาษี โดยมีหน้าที่ในการวางแผน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย

    เช่น แนะนำเกี่ยวกับการยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษีและเป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับกรมสรรพากร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆช่วยรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท เช่น ดำเนินการในเรื่องการขอคืนภาษีรายได้ให้กับบริษัท

"รักษาผลประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี"


ที่ปรึกษาภาษี สำคัญต่อธุรกิจแค่ไหน ?

    ถ้าถามว่าที่ปรึกษาภาษี สำคัญกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ก็คงต้องมาดูกันว่าธุรกิจของคุณนั้น เป็นอุตสาหกรรมขนาดไหน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง คือว่าขนาดใหญ่ เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทนั้น ก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

    หากธุรกิจคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่คุณสามารถควบคุมจัดการบัญชี รวมไปถึงสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นเสียภาษีได้ด้วยตัวเองแล้วนั้น การจ้างที่ปรึกษาภาษี ก็อาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่

    แต่ถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีธุรกิจขนาดไหนก็ตาม แต่ว่ามีความกังวลใจในเรื่องของการยื่นเสียภาษี อีกทั้งยังมีความไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การมีที่ปรึกษาด้านภาษีจึงดูเป็นทางเลือกที่สมควรอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะถูกต้อง ครบถ้วน ก็ยังถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้เราอีกด้วย
  

ที่ปรึกษาภาษี ช่วยได้มากกว่าแค่เรื่องภาษี

    อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นถึงเหตุผลของการจ้างที่ปรึกษาภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจน้อยใหญ่ที่จดทะเบียนแล้วทั้งหลาย โดยเฉพาะบริษัทที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ที่นอกจากจะต้องดำเนินการยื่นเสียภาษีประจำปีทุกปีแล้วนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในการวางรากฐานและระบบด้านบัญชีที่ดี เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากที่ปรึกษาภาษีเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีรวมไปถึงด้านบัญชี จึงทำให้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาษีนั้น จริง ๆ แล้ว ไม่ได้มีหน้าที่แค่ในเรื่องของภาษีอากรอย่างเดียว

แต่ยังสามารถช่วยบริษัทในเรื่องของการจัดทำบัญชี วางระบบด้านการเงิน รวมไปถึงการบริหารจัดการและทำเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างที่คุ้มค่ามากจริง ๆ

อ่านรายละเอียดบริการรับวางแผนภาษี

ข้อดีของที่ปรึกษาภาษี

ถ้าหากที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เห็นภาพล่ะก็ เรามาพูดถึงข้อดีของการจ้างที่ปรึกษาภาษีกันแบบชัด ๆ เป็นข้อ ๆ ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

ข้อดีของการมีที่ปรึกษาภาษี นอกจากจะถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยประหยัดเวลาให้เราได้แล้วนั้น ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจของเราได้อีกด้วย

เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิด เช่น การโดนเรียกภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับเพิ่ม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีด้านต่าง ๆ ทั้ง ภาษีอากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้แนวทางในการวางแผนภาษีและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของเรา เช่น การทำเรื่องยื่นลดหย่อนภาษีต่าง ๆหรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับในเรื่องของภาษี

"การมีที่ปรึกษาภาษีอยู่ใกล้ ๆ ตัว ก็คงได้คำตอบที่ชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว กว่าการรอติดต่อประสานงานไปตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแน่นอน"

ที่ปรึกษาภาษี ไม่ใช่ใครก็ได้   

บางท่านอาจจะเข้าใจว่า หากวันนี้เราจ้างพนักงานบัญชีสักคน แล้วให้พนักงานบัญชีคนนั้นศึกษาเรื่องการทำภาษี ถ้าเป็นเช่นนั้น แบบนี้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาภาษีแล้วสิ

คงต้องบอกว่า ทั้งพนักงานบัญชีหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจสอบบัญชีเองก็ดี ทุกหน้าที่ล้วนแล้วแต่มีงานที่ตนเองถนัดและมีขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าหากจะให้ทั้งสองหน้าที่นี้ มารับตำแหน่งการจัดการภาษีเพิ่มเข้าไปด้วย

นอกจากจะไม่ตรงกับขอบเขตงานที่รับผิดชอบแล้วนั้น การขาดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงประสบการณ์ในด้านภาษี ก็อาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจและสร้างความเสียหายได้มากเสียกว่า ค่าจ้างที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาภาษีดี ๆ สักคนอีกด้วย

อ่านบทความจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประสบการณ์ของที่ปรึกษาภาษี

ความน่าเชื่อถือของสำนักงาน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจ

หากคุณเป็นคนนึงที่กำลังมองหาที่ปรึกษาภาษีดี ๆ สักคนล่ะก็

สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี ยินดีให้บริการค่ะ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม

การปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใสถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินไปอย่างมั่นคง ถูกต้อง 

ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้การดูแลของเราอย่างแน่นอน 


บริการที่ปรึกษาบัญชี

ย้อนกลับหน้าแรก

อ่านบทความอื่นๆ กดที่นี่

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ