กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


คือกิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจ

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) .. 2553 ลงวันที่

10 พฤศจิกายน พ.. 2553 ที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแก่

1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

3. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Web Hosting)

4. การบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

   (E-Marketplace)
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.