views

การควบคุมเงินสดย่อย

การควบคุมเงินสดย่อย

1. กำหนดวงเงินสดย่อยให้เหมาะสมสำหรับการใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ควรเกิน 1 เดือน

2. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยโดยเฉพาะ

3. กำหนดตัวเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายเงินสดย่อย

4. เมื่อจ่ายเงินสดย่อย ผู้รักษาเงินสดย่อยทำใบสำคัญเงินสดย่อยพร้อมแนบหลักฐาน การจ่ายเงิน

5. ผู้รักษาเงินสดย่อยรวบรวมใบสำคัญเงินสดย่อย พร้อมสรุปยอดรายจ่ายตามใบสำคัญ เงินสดย่อยเพื่อมาขอเบิกเงินชดเชย

6. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญเงินสดย่อยถูกต้องแล้ว ทำใบสำคัญจ่ายให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

7. ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค แล้วมอบให้ผู้รักษาเงินสดย่อย

8. ตรวจนับเงินสดย่อยในมือของผู้รักษาเงินสดย่อยเป็นครั้งคราว โดยมิให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทราบ


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพีบทความที่น่าสนใจ