views

จด นิติบุคคล คืออะไร จดเพื่ออะไร

จด นิติบุคคล คืออะไร จดเพื่ออะไร

การ จด นิติบุคคล คือ การจดทะเบียนรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงต้องเข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ด้วย ซึ่งการ จด นิติบุคคล มีได้หลายรูปแบบ โดยในแต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของการจด นิติบุคคล นั้น  ๆ


จด นิติบุคคล คืออะไร?

จด นิติบุคคล คือ การจดทะเบียนการดำเนินกิจการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดา กลายมาเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่มีการจดทะเบียนมีสถานะตามกฎหมาย

ซึ่งเราสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งการจด นิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

จดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่นนทบุรี

ความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจของ “บุคคลธรรมดา” กับการ “จด นิติบุคคล”

สำหรับการจด นิติบุคคล นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว การจดทะเบียนนี้ก็ยังมีความแตกต่างจากการดำเนินกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาด้วย

1. การเสียภาษี

สำหรับการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ที่มีการดำเนินกิจการเพียงคนเดียว มีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ดูแล ควบคุมกิจการทั้งหมด จะเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดา

แต่หากมีการจด นิติบุคคล จะต้องเสียภาษีในนามนิติบุคคลนั้น เป็นการเสียภาษีในนามของนิติบุคคล หุ้นส่วนในนิติบุคคลเป็นเพียงผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคลเท่านั้น

ดูบริการรับวางแผนภาษี คลิก

2. การเปิดเผย ความน่าเชื่อถือ

สำหรับการดำเนินกิจการในกรณีที่ไม่ได้จด นิติบุคคล การทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่าง ๆ จะทำในนามบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่มีชื่อผูกพันก็จะต้องรับผิดชอบ

แต่หากมีการจดทะเบียน การทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่มีการลงนามในนามของนิติบุคคล ก็เท่ากับนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ผูกพัน มิใช่ผู้ที่ดำเนินการแทน ดังนั้นความรับผิดในหนี้สินของนิติบุคคลจึงต่างจากการดำเนินธุรกิจของบุคคลธรรมดาที่มิได้จดทะเบียน

อีกทั้งหากมีการจด นิติบุคคล ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกได้มากกว่า เนื่องจากสามารถคัดเอกสารการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทราบความเป็นมา

วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น หรือรายละเอียดต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังมีการบริหารงานที่เป็นระบบมากกว่าธุรกิจที่ดำเนินการโดยเจ้าของคนเดียวและมิได้จดทะเบียนนิติบุคคลด้วย

บริการจดทะเบียนบริษัท คลิก

สำหรับส่วนที่เหมือนกันระหว่างนิติบุคคลหรือการดำเนินการด้วยบุคคลธรรมดา คือ
หากธุรกิจมีลูกจ้าง จะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคม
เพื่อนำส่งประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

บริการจดทะเบียนบริษัท จดประกันสังคม ภาษีมูลค่าเพิ่ม นนทบุรี


ดังนั้นการจด นิติบุคคล นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของธุรกิจแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงานด้วย

โดยนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อแสดงบัญชีรับ-จ่าย และปิดงบการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งยังต้องดำเนินงานเป็นระบบสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย

ดูบริการรับทำบัญชี คลิก


ย้อนกลับไปหน้าแรก

อ่านบทความอื่นๆ  

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2pacc.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ