views

5 เรื่องต้องรู้ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

5 เรื่องต้องรู้ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

 
    

ทำความรู้จัก ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

    ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนว่า ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกิจการ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

กล่าวคือ เป็นการยื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) จ่ายภาษีนิติบุคคล ให้แก่รัฐสำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก
 1.กำหนดระยะเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

    นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ถ้ากำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 8 กันยายน 2564 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ออนไลน์ เพียง ขั้นตอน (ขั้นตอน 1) : Login เข้าสู่ระบบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51  (ขั้นตอน 2) : บันทึกข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.51 (ขั้นตอน 3) : แสดงผลการยื่นแบบ และพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน


อ่านรายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 


2. อัตราคำนวณภาษี

    

    2.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท

และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเนื่อง ให้ใช้อัตราภาษีดังนี้

- กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี  


    2.2 กิจการ SMEs ที่จดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวที่มีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 595)ให้ใช้อัตราภาษีดังนี้

- กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 15

- กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป เสียภาษีร้อยละ 20 

- กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี 

- กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท ขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 10


3.วิธีคำนวณกำไรสุทธิการคำนวณกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลทำได้  2 วิธีคือ


    3.1  กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป


    3.2  กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก  ใช้กับ

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

ละเอียดการรับทำบัญชียื่นภาษี 


4.จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 หรือยื่นช้า 


    4.1 หากมีภาษีต้องเสีย ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20


    4.2 หากไม่มีภาษีต้องเสีย ต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท


5.หากมีการคำนวณหรือชำระภาษีผิด ผลที่ตามมาอาจจะแยกออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้


    5.1 กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ  แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด


    5.2 กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากกำไรสุทธิจริง แล้วแสดงรายการและชำระภาษีไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ชำระภาษีขาดไปต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด


อ่านรายละเอียดการวางแผนภาษี 


 

สรุป ภ.ง.ด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี เป็นเป็นการแสดงรายการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบครึ่งปี สำหรับ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล


โดยมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นทั้งแบบปกติ (ยื่นมือที่สรรพากร) และแบบยื่นภาษีออนไลน์ โดยมีฐานอัตราการคำนวณ จากกำไรสุทธิของกิจการ


ซึ่งวิธีการคำนวณจะคำนึงถึงขนาดของกิจการนิติบุคคลด้วย สุดท้ายหากท่านไม่ระมัดระวัง มีการคำนวณผิด หรือชำระภาษีผิด อันเกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ดี


จะมีผลที่ตามมา คือเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้นขอทุกท่านให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่าภาษีที่เป็นวงจรที่หมุนอยู่รอบตัวเราๆท่านๆ


"เส้นทางธุรกิจ อันยาวไกล ก้าวต่อไป ไม่ละเลยเรื่องภาษี"

ธุรกิจสวัสดิ์ จงมีแก่ผู้ประกอบการทุกท่าน


อ่านรายละเอียด ยื่นภาษีออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/308.0.html  


ย้อนกลับไปหน้าแรก

อ่านบทความอื่นๆ  

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ