views

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

สำหรับนิติบุคคล ที่เป็นกิจการขนส่งคนโดยสาร หรือขนของระหว่างประเทศ และกระทำกิจการในประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ (มาตรา 67)

การคำนวณภาษี

(1) กรณีรับขนคนโดยสาร รายได้ที่เก็บในประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายให้คำนวณอัตราภาษีร้อยละ 3 (มาตรา 65 หรือมาตรา 67)

(2) กรณีรับขนของ รายได้ที่เรียกเก็บทั้งในและนอกประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายให้คำนวณอัตราภาษีร้อยละ 3


*********************************

บริการ

1. "จดทะเบียนบริษัท"

2. "รับทำบัญชี" "วางระบบบัญชี" "วางแผนภาษี"

3. "สำนักงานบัญชี" พีทูพี การบัญชี บางใหญ่ นนทบุรี

โทร. 097 236 2994

www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ