views

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัท

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ในการจัดตั้งบริษัท

- ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุน แสนละ 50 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5, 000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
- คำรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


………………….
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com


บทความที่น่าสนใจ