views

สำนักงานบัญชี ทางเลือกสำหรับธุรกิจ

สำนักงานบัญชีทางเลือกของธุรกิจ


        ภาระกิจประจำงานเบื้องต้นหรืองานขั้นพื้นฐานของ สำนักงานบัญชี ที่ต้องดำเนินการสำหรับให้บริการธุรกิจผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทและโรงงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายหรือธุรกิจบริการ ต่างก็มีกิจกรรมมากมาย ทางด้านธุรกิจ ดังนั้นสำนักงานบัญชีจึงเป็นทางออกของธุรกิจดังกล่าว ในการจัดหาผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเปรียบได้ดังอาหารสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ในการดำเนินงานของธุรกิจเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดตั้งการจดทะเบียนบริษัทให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดทำบัญชี บันทึกรายการทางการค้าการจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้าการสรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบบัญชีในองค์กรการวางแผนภาษีการจัดหาเทคโนโลยีโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านบัญชีภาษีแก่บุคลากรในองค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจ
        ซึ่งปัจจุบันได้มีสำนักงานบัญชีที่จัดตั้งขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจการผู้ประกอบการธุรกิจ สำนักงานบัญชีเหล่านี้ในรูปแบบบุคคลธรรมดา (นักบัญชี) หรือรูปแบบนิติบุคคล (สำนักงานบัญชี,บริษัทรับทำบัญชี) และคณะบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถที่มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจ และเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนผู้ประกอบการธุรกิจ แต่การควบคุม ผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีนั้น ต้องเป็นไปตาม หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี โดยมี สภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ควบคุมและกำหนดคุณภาพ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี ที่ในทุกๆกิจกรรมการทำงาน มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวอันได้แก่
1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร เรื่มตั้งแต่เรื่องของการออกเอกสารหลักฐานและจัดทำ เอกสารประกอบ รายการค้าต่าง ๆ เช่นใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ เพื่อออกมาเป็น รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อให้การเสียภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินและนำส่งงบการเงินนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่

3. จัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ที่อำนวยความสะดวกหรือเป็นระบบที่สนับสนุนการปฏิบุติงานทางด้านบัญชี เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์บัญชี การบันทึกรายการตามหลักการบัญชีใน กิจการบริการ และกิจการขายสินค้า จัดทำและบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การจัดทำสมุดรายวัน และจัดทำบัญชีแยกประเภท จัดทำปรับปรุงรายการบัญชี

4. จัดทำรายงานภาษี 

- ภาษีเงินได้ พนักงานหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

- รายงาน "ภาษีซื้อ" และรายงาน "ภาษีขาย" ประจำเดือน

- จัดทำเงินเดือน

- ยื่นเงินสมทบจัดและ "ทำประกันสังคม" ประจำเดือน และประกันสังคมแบบนำส่งเงินสบทบประกันสังคม

- ภาษีครึ่งปี ได้แก่ ภงด.51

- ภาษีปลายปี ได้แก่ ภงด.1ก.  กท.20  ภงด. 50
………………….

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

www.p2paccounting.blogspot.com


บทความที่น่าสนใจ