views

เมื่อไรถึงต้องจดทะเบียนบริษัท

เมื่อไรถึงต้องจดทะเบียนบริษัทเมื่อกิจการเริ่มเติบโตขึ้น รายรับของกิจการจะเป็นตัวบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจดทะเบียนบริษัท นั่นคือ เมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี นอกจากนี้หากผู้ประกอบการอยากสร้างเครดิตทางบัญชี เพื่อหาช่องทางการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการ เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัท ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง และการยื่นขอสินเชื่อก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย


.............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting


บทความที่น่าสนใจ