views

ทำบัญชีเพื่อ


การทำบัญชี คือเครื่องมือบันทึกและวัดผลการดำเนินธุรกิจ


ทำบัญชีเพื่อ
- บันทึกเหตุการณ์ทางการค้า ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสถานะของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
- ให้เจ้าของกิจการได้ทราบจำนวนสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเท่าใด และอย่างไร ในแต่ละช่วงเวลา
- ใช้ประกอบการตัดสินใจ การบริหารธุรกิจของเจ้าของกิจการ การลงทุนของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้สินเชื่อของแหล่งเงินทุน
- เป็นเครื่องมือป้องกันทุจริต และการสูญหายของสินทรัพย์

ที่มาของแหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


..........
สำนักงานบัญชี พีทูพี
โทร: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com


#รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี #จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี #รับทำบัญชีนนทบุรี #ทำบัญชีนนทบุรี #รับวางระบบบัญชีนนทบุรี #วางระบบบัญชีนนทบุรี #รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี #ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี #อำเภอเมืองนนทบุรี #บางกรวย #บางใหญ่ #บางบัวทอง #ไทรน้อย ปากเกร็ด


บทความที่น่าสนใจ