views

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง


“จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท” เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งทำการจองชื่อนิติบุคคล (ต้องไม่ใช้คำหรือข้อความที่ขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท) ตรวจสอบผลการจองชื่อได้ทาง e-mail และต้องนำไปยื่นจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันรับจอง

หลังจากนั้นผู้เริ่มก่อการตั้งแต่สามคนขึ้นไปต้องจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิอันประกอบไปด้วยชื่อของบริษัท,ที่ตั้งสำนักงาน,วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า,ทุนจดทะเบียน,ชื่อที่อยู่อาชีพจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้เอกสารหลักฐานของพยานสองคนและอากรแสตมป์จำนวนสองร้อยบาทจากนั้นผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดพร้อมกับการประชุมจัดตั้งบริษัทให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกำหนfซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้นทำคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมแนบเอกสารประกอบไปดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียน


............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
โทร: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
P2Paccounting สำนักงานบัญชี พีทูพี
www.p2paccounting.blogspot.com
#รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี #จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี #รับทำบัญชีนนทบุรี #ทำบัญชีนนทบุรี #รับวางระบบบัญชีนนทบุรี #วางระบบบัญชีนนทบุรี #รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี #ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี #อำเภอเมืองนนทบุรี #บางกรวย #บางใหญ่ #บางบัวทอง #ไทรน้อย #ปากเกร็ด