views

อบรมให้ความรู้ โปรแกรมบัญชี express

อบรมให้ความรู้ โปรแกรมบัญชี express แก่พนักงานในบริษัทลูกค้า

หลังจาก วางระบบบัญชีแล้ว ได้ทำการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึง วิธีการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป experss

เพื่อการทำงานในระบบบัญชี สายการทำงานทำบัญชีอย่างเป็นระบบ เพิ่มการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนให้ชัดเจนเพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น

เพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ


............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
โทร: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
P2Paccounting สำนักงานบัญชี พีทูพี
www.p2paccounting.blogspot.com
#รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี #รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี #จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี #รับทำบัญชีนนทบุรี #ทำบัญชีนนทบุรี #รับวางระบบบัญชีนนทบุรี #วางระบบบัญชีนนทบุรี #รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี #ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี #อำเภอเมืองนนทบุรี #บางกรวย #บางใหญ่ #บางบัวทอง #ไทรน้อย #ปากเกร็ดบทความที่น่าสนใจ