views

7 ขั้นตอนจัดตั้งบริษัท

เจ็ด ขั้นตอนจัดตั้งบริษัท

1.ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล

2. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่3 คนขึ้นไปจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

3.ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด

4. ประชุมจัดตั้งบริษัท

5. ชำระค่าหุ้นตามที่ประชุมกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%

6. คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

7. นายทะเบียนรับจดทะเบียน


.......

สำนักงานบัญชี พีทูพี

โทร: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

P2Paccounting สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.blogspot.com

บริการ

#รับจดทะเบียนบริษัท #จดจัดตั้งบริษัท #จองชื่อบริษัท #เปิดบริษัท #จดทะเบียนนิติบุคคล #จดห้างหุ้นส่วน #จดบริษัท

1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

 

บทความที่น่าสนใจ