views

ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนบริษัท


- ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคลในการจดทะเบียนบริษัท

- ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

- ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด

- ประชุมจัดตั้งบริษัท

- ชำระค่าหุ้นตามที่ประชุมกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%

- ทำคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารประกอบและยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

- นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท


.............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
https://p2paccounting.blogspot.comบทความที่น่าสนใจ