ข้อดีและข้อจำกัดบริษัทจํากัด


ข้อดีและข้อจำกัดบริษัทจํากัด

บริษัทจํากัดจดทะเบียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่ากันบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัทความรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

ข้อดี จะทำให้ระดมทุนง่ายและมากจํากัดความรับผิดชอบหนี้สินการบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือสูง

ข้อจำกัด มีขั้นตอนการจัดตั้งและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามบริหารในรูปคณะกรรมการและบางเรื่องต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ์


..............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.