views

เงินได้นิติบุคคล

การเสียภาษี “เงินได้นิติบุคคล” ต้องคำนวณเสียภาษี ตามรอบระยะเวลาบัญชี ปกติ 12 เดือน แต่ยกเว้นได้ ดังกรณีต่อไปนี้
ตามกฎหมายแล้วการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรสุทธิ โดยให้คำนวณเสีย “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” จากกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี โดยปกติจะกำหนดให้มี 12 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้ จะน้อยกว่า 12 เดือนก็ได้

1) บริษัทหรือห้างที่เริ่มตั้งใหม่ หรือ “จดทะเบียนบริษัท” “จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน” ใหม่
2) บริษัทหรือห้างที่ “ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนรอบบัญชี”
3) บริษัทหรือห้างที่ “จดเลิกบริษัท”
4) บริษัทหรือห้างที่ควบเข้ากัน

.......
สำนักงานบัญชี พีทูพี
โทร: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com

 


บทความที่น่าสนใจ