views

วัตถุประสงค์ของการทำบัญชี

วัตถุประสงค์ของการ #ทำบัญชี

คือเพื่อจัดหาข้อมูลทางการเงินของกิจการค้าซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้จาก #ระบบบัญชี นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการค้าซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลการ #ทำบัญชี และข้อมลทางการเงินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสนใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการค้านอกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลการ #ทำบัญชี และข้อมูลทางการเงินเช่นกัน ได้แก่เจ้าของ เจ้าหนี้ นักลงทุน รัฐบาลและสาธารณชนผู้เป็นแหล่งเงินทุนของกิจการค้ารวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในกิจการนั้นซึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ #ทำบัญชี และฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของกิจการค้า

.........

สำนักงานบัญชี พีทูพี

โทร: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting
บทความที่น่าสนใจ