views

บัญชีธุรกิจประเภทการซื้อมาขายไป

บัญชีธุรกิจประเภทการซื้อมาขายไป

การดําเนินธุรกิจประเภทการซื้อมาขายไปของสินค้ามีหลักการบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับธุรกิจให้บริการโดยมีรายได้หลักจากการจําหน่ายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่สําคัญคือต้นทุนสินค้าขายซึ่งจะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าอันได้แก่ส่วนลดรับ,ส่วนลดจ่าย,ส่งคืนสินค้า,รับคืนสินค้า,ค่าขนส่งเข้าและค่าขนส่งสําหรับการบันทึกบัญชีนั้นขึ้นอยู่กับระบบบัญชีที่กิจการเลือกใช้ให้เหมาะสม

 
.............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
https://p2paccounting.blogspot.com
 
 

บทความที่น่าสนใจ