views

การประชุมจัดตั้งบริษัท

การประชุมจัดตั้งบริษัท


ผู้เริ่มก่อการจะต้องเรียกผู้จองหุ้นทั้งหมดมาประชุมกันการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมจัดตั้งบริษัทกิจกรรมที่จะกระทำในครั้งนี้ คือ

1. ตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท

2. ผู้เริ่มก่อการแถลงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันพึงมี

3. เลือกตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชีอันเป็นชุดแรก


..............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com

บทความที่น่าสนใจ