ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อจะจดทะเบียนบริษัท


ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อจะจดทะเบียนบริษัท

1.ชื่อบริษัทที่ต้องการตั้งเผื่อไว้ 3 ชื่อทั้งภาษาไทย(หรือภาษาอังกฤษถ้าต้องการ)

2.วัตถุประสงค์ของบริษัท

3.เงินทุนที่จดทะเบียน

4.รายชื่อบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนจำนวนหุ้นที่จะถือเบอร์โทร

5.ชื่อกรรมการผู้จัดการและกรรมการ

6.สถานประกอบการ

7.ออกแบบตรายาง

8.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ

9.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน

..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

www.p2paccounting.blogspot.com


© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.