views

ระบบบัญชี แบบสะดวกใช้

ระบบบัญชี แบบสะดวกใช้

ผู้ประกอบการธุรกิจควรมีระบบบัญชีที่ช่วยในการเก็บข้อมูลยอดขายต้นทุน กำไร/ขาดทุน และสินค้าคงเหลืออยู่เสมอ

เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยปัจจุบันมีธุรกิจ Startup สร้างโปรแกรม Flowaccount  ที่ให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ ช่วยเก็บเอกสาร

บริหารค่าใช้จ่ายรายงานงบการเงินที่ ถูกต้องตามมาตรฐานยังมีระบบบริหารสินค้าคงเหลือซึ่งเหมาะกับ SMEs

อย่างมากเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบบัญชีเองอีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้อย่างสะดวก


..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

https://p2paccounting.blogspot.com

บทความที่น่าสนใจ