views

ทำบัญชี


“ทำบัญชีเป็นการบันทึกกิจกรรมรายรับรายจ่ายทางการเงินของหน่วยธุรกิจ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการการ “ทำบัญชีในธุรกิจ ธุรกรรมดังกล่าวอันได้แก่การซื้อ การขาย การรับ และการจ่าย จากบุคคล รวมไปถึงองค์กรธุรกิจ กิจการค้า บริษัท หลักและวิธีการ“ทำบัญชีตามมาตรฐานมีด้วยกันหลายวิธี ที่เป็นที่นิยมหรือให้การยอมรับ จะประกอบไปด้วยระบบการ“ทำบัญชีเดี่ยวและระบบการ“ทำบัญชีคู่ ในทางปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติงานด้านการ“ทำบัญชีกระบวนการหรือธุระกรรมใด ๆ ที่เป็นการบันทึกธุรกรรมหรือกิจกรรมการทำงานการเงินจึงเป็นกระบวนการ“ทำบัญชี

การ“ทำบัญชีหรือการบันทึกบัญชีเป็นงานของพนักงานหรือนักบัญชีที่เป็นผู้“ทำบัญชี ดูแลงานบัญชีผู้ซึ่งบันทึกธุรกรรมทางการเงินรายวันของธุรกิจการ“ทำบัญชีประจำวันคือบันทึกการขาย บันทึกการซื้อ บันทึกรายรับ และบันทึกรายจ่าย การบันทึกกิจกรรมทางการเงินในทุกรายการทั้งที่เป็นเงินสดหรือเงินเชื่อหรือเครดิต ลงเอกสารประจำวัน อันได้แก่สมุดเงินสดย่อย สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภทลูกค้า สมุดบัญชีแยก ต่างๆ เพื่อสร้างรายงานทางการเงิน จากข้อมูลที่บันทึกโดยผู้“ทำบัญชี

การ“ทำบัญชีส่วนใหญ่หมายถึงด้านการเก็บบันทึกการบัญชีการเงิน และเกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสารต้นฉบับสำหรับธุรกรรม การดำเนินงาน และกิจกรรมอื่นๆของธุรกิจทั้งหมด

ผู้“ทำบัญชีนำบัญชีเข้าสู่ขั้นตอนงบทดลอง ซึ่งนักบัญชีอาจจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล โดยใช้งบทดลองและสมุดบัญชีแยกประเภทที่จัดทำโดยผู้“ทำบัญชี”

 

ที่มาของข้อมูล: วิกิพีเดีย


..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#ทำบัญชีนำส่งกรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #ทำบัญชีวางระบบบัญชี #ทำบัญชีวางแผนภาษี #สอนทำบัญชี

#ทำบัญชีนนทบุรี #ทำบัญชีปทุมธานี #ทำบัญชีแจ้งวัฒนะ #ทำบัญชีตลิ่งชัน #ทำบัญชีปากเกร็ด #ทำบัญชีบางบัวทอง

#ทำบัญชีไทรน้อย #ทำบัญชีบางใหญ่ #ทำบัญชีบางกรวย #รับทำบัญชีบางใหญ่ #ทำบัญชีถนนกาญจนาภิเษก

#ทำบัญชีถนนรัตนาธิเบศร์ #ทำบัญชีถนนบางกรวย-ไทรน้อย #ทำบัญชีถนนบางม่วง-บางคูลัด
#ทำบัญชีถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ #ทำบัญชีถนนบางใหญ่-บางคูลัด #ทำบัญชีไทรน้อย #ทำบัญชีบางม่วง
#ทำบัญชีเสาธงหิน#ทำบัญชีบางแม่นาง #ทำบัญชีย่านบางใหญ่#ทำบัญชีบางเลน #ทำบัญชีบ้านใหม่


บทความที่น่าสนใจ