ขั้นตอนเตรียมจดทะเบียนบริษัท


เตรียมจดทะเบียนบริษัท

.

1.ชื่อบริษัท ที่ต้องการ ตั้งเผื่อไว้ 3 ชื่อทั้งภาษาไทย (หรือภาษาอังกฤษถ้าต้องการ)

2.วัตถุประสงค์ของบริษัท

3.เงินทุนที่จดทะเบียน

4.รายชื่อบุคคลที่หุ้นส่วน จำนวนหุ้นที่จะถือ เบอร์โทร

5.ชื่อกรรมการผู้จัดการและกรรมการ

6.สถานประกอบการ

7.ออกแบบตรายาง

8.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ

9.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.