views

การทำบัญชี


การทำบัญชีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมกิจการและเป็นเครื่องมือสําหรับการลงทุนโดยบัญชีเป็นภาษาทางธุรกิจอย่างหนึ่ง

ที่นักบัญชีมีหน้าที่เสนอข้อมูลงบการเงินที่กระชับและถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินอ่านแล้วเข้าใจสะท้อนฐานะที่แท้จริง

ของบริษัท ถ้าไม่มีนักบัญชี ไม่มีการสอบบัญชีหรือไม่มีรายงานบัญชีที่ดี จะไม่ สามารถทราบฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัท

และถ้าไม่มีมาตรฐานบัญชีที่ดีจะไม่ สามารถทราบมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไร ขาดทุนของบริษัท ทั้งในด้านกฎหมาย

ของภาครัฐ ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นต่อการกําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ต้องยื่นงบการเงิน

ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร