views

ห้างหุ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

.

เมื่อห้างหุ้นส่วนจะเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชื่อของห้างหุ้นส่วน ตัวผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา วัตถุประสงค์ ตราของห้างหุ้นส่วนรายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องตกลงให้ความยินยอมด้วยกันทุกคน แล้วให้หุ้นส่วนผู้จัดการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่เปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

.

Cr. คู่มือสิ่งที่ต้องรู้&สิ่งที่ต้องทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า..............

 

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

 

#รับจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี

#สำนักงานบัญชี #พีทูพีการบัญชีบทความที่น่าสนใจ