views

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

1. เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า

2. ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในรูปแบบใหม่

4. ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

5. จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ


...............

#สำนักงานบัญชีพีทูพี #จดทะเบียนบริษัท

#รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี #โปรแกรมบัญชีexpress

#สำนักงานบัญชีนนทบุรี #สำนักงานบัญชีบางใหญ่

โทร. 097 236 2994

https://www.p2paccounting.com/

https://www.facebook.com/P2Paccounting/


บทความที่น่าสนใจ