โปรแกรมบัญชี Express


โปรแกรมบัญชี express
จำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง.โปรแกรมบัญชี.Express.โดยผู้ชำนาญการ.โปรแกรมบัญชี.Express.แบบครบวงจร.ใช้งานง่ายครอบคลุมทั้งระบบ.ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ.สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน.ตรวจสอบรายการบัญชีซื้อขาย,ลูกหนี้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,งบการเงิน.ท่านสามารถติดต่อสอบถาม.ขอใบเสนอราคา.สั่งซื้อ
โปรแกรม.Express.ในราคาที่คุ้มค่า.มีบริการติดตั้งทั่วประเทศ.พร้อมสอนแนะนำการใช้งานโดยนักบัญชีผู้ชำนาญการโปรแกรม.Expressราคาโปรแกรมบัญชี express
โปรแกรมบัญชี .express.windows.singleforthai1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.20,330 บาท
โปรแกรมบัญชี .express.windows.LANforthai1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.33,170 บาท
โปรแกรมบัญชี .express.windows.singleforthai-english1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.28,890 บาท
โปรแกรมบัญชี .express.windows.LANforthai-english1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.41,730 บาท


ราคาUpgradeโปรแกรมบัญชีexpress


โปรแกรมบัญชี.express.windows.forthai.หรือ.thai-english.จาก.single.เป็น.LAN.17,120.บาท
โปรแกรมบัญชี.express.windows.จาก.For.thai.เป็น.thai-english.8,560.บาท

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลาย ซึ่งแล้วแต่กิจการต่างจะนำมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเข้ากับรูปแบบของกิจการ แต่สำหรับ โปรแกรมบัญชี express  นั้นสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง และประโยชน์ของตัว โปรแกรมบัญชีexpress สามารถนำมาจัดการงานทางบัญชี ใช้ โปรแกรมบัญชี express ในการจัดการ และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงานบัญชี อันได้แก่ งานบัญชีสินค้าคงเหลือ  งานบัญชีลูกหนี้การค้า  งานบัญชีเจ้าหนี้การค้า  งานบัญชีควบคุมสินทรัพย์  เงินเดือนและค่าแรง  ระบบบัญชีแยกประเภท  บัญชีกำไร และขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด ตลอดรวมถึงสามารถใช้  โปรแกรมบัญชี express ในการ จัดการเอกสารทางการบัญชี จัดการระบบฐานข้อมูลบัญชี วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน วงจรบัญชีของข้อมูลต่างใน ระบบบัญชี และการรายงาน กล่าวคือ โปรแกรมนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมทั้งวงจรของการทำบัญชีของกิจการบริษัทหรือห้างร้าน โรงงาน เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมา อาจจะกล่าวได้ว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ถือว่าโปรแกรมบัญชี Express เหมาะสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ และบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงาน ที่มีขนาดกิจการขนาดเล็กตลอดจนไปถึงกิจการที่มีขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในการจัดการด้านการบัญชีที่ครอบคลุมทุกเรื่องการทำบัญชีแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีส่วนบุคคล ทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีบริษัท ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน ทำบัญชีโรงงาน ฯลฯ มีความปลอดภัย และความเสถียรของข้อมูลอย่างดี มั่นใจได้ว่าทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไปในสินค้า หรือกิจการที่ให้บริการที่จะต้องจัดทำสต๊อกสินค้าหรือจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ อีกทั้งโปรแกรมบัญชี Express ได้มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัย เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้การทำบัญชี ลดภาระและความกังวลเกี่ยวกับงานด้านการทำบัญชี และภาษี โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถจัดการงานด้านบัญชีเริ่มตั้งแต่ดำเนินการผูกผังบัญชี หรือวางระบบบัญชี ได้ด้วยโปรแกรมบัญชี express การบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ และการบันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท แบบมี vat และ No vat และการจ่ายเงินสดย่อย บันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีดังกล่าวพร้อมกับควบคู่กับการจัดทำแบบ ภงด.ต่าง ๆ อาทิเช่น ภงด.1,3,53 โดยแปลงไฟล์จากโปรแกรม express เพื่อนำไปยื่นกับกรมสรรพากร ตลอดจนสามารถ จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และแบบ ภพ.30 สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ ในโดย โปรแกรม express งบทดลอง กระดาษทำการ


ที่สำคัญโปรแกรม express สามารถนำมาวางระบบบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถทำงานและจัดการงานด้านการบัญชีของบริษัทได้อย่างมีระบบและไม่ซ้ำซ้อนลดปัญหาความยุ่งยากช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่าง ๆช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆของพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเกิดความชัดเจนและลดปัญหาความไม่โปร่งใสและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงาน ตรวจสอบได้ง่าย จัดการงานและจัดลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการและจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย สิ่งที่กล่าวมานั้นคือประโยชน์และประสิทธิภาพอันมากมายของโปรแกรมบัญชี Express ในการนำมาเป็นตัวช่วยอันอัจฉริยะสำหรับกิจการของท่านได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.