ประโยชน์ของการทำบัญชี


ประโยชน์ของการทำบัญชี การวางระบบบัญชี

1. สามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการ
ท่านได้

2. ทราบถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจมีผลกำไรหรือขาดทุน

3. ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

4. สามารถ กำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ท่านตรวจสอบหาข้อผิดพลาด ในการดำเนินงานได้


......
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.