views

สิทธิของผู้เสียภาษี

สิทธิของผู้เสียภาษี

.

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้


1 การผ่อนชำระภาษี

2 การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี     

3 ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง      

4 ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร

5 ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

 

Cr. www.rd.go.th

..............


 

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccountingบทความที่น่าสนใจ