views

ค่าโสหุ้ย

ค่าโสหุ้ย

.

ค่าโสหุ้ย ต้นทุนในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน แต่ไม่สามารถจำแนกเป็นวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงได้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เป็นต้น โสหุ้ยการผลิตส่วนหนึ่ง จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต อีกส่วนหนึ่งจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต..............

 

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccountingบทความที่น่าสนใจ