views

ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนบริษัท


ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนบริษัท
.
- ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคลในการจดทะเบียนบริษัท
- ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
- ประชุมจัดตั้งบริษัท
- ชำระค่าหุ้นตามที่ประชุมกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%
- ทำคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารประกอบและยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท


บทความที่น่าสนใจ