views

การวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี

เอกสารการทำบัญชีสูญหาย เก็บเอกสารทางบัญชีผิดที่ผิดทาง หาแล้วหาอีกก็หาไม่เจอ การส่งต่องานด้านบัญชี หรือสายงานการทำบัญชี มีการสับสนไม่เป็นระบบการส่งต่อมีการผิดพลาดเสียหาย การควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ข้าวของทรัพย์สิน สูญหาย เกิดการทุจริต ในกิจการธุรกิจของท่าน

เบื้องต้นปัญหาเหล่านี้ จะวิเคราะห์ได้จากปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัยดังนี้คือ (1) ปัจจัยนำเข้า (input) (2) กระบวนการ (process) (3) ผลลัพธ์ (output)

การวางระบบบัญชี จะพิจารณา 3 ปัจจัยดังกล่าว เพื่อดำเนินการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของการวางระบบบัญชี หรือผังบัญชี พร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ หรือผังไปในคราวเดียวกัน เพื่อปรับปรุงประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกิจการธุรกิจท่าน แล้วเข้าสู่กระบวนการทำซ้ำคือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแล้วประเมินผลที่ได้ เพื่อทำการปรับปรุงงานการวางระบบบัญชี ที่ทำมาจนกว่าจะมีประสิทธิภาพตามต้องการ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นเรื่องของ การหาความสัมพันธ์เพื่อเป้าหมายร่วมกันเมื่อมีระบบก็จะไม่มีการทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำ‎ 

                  

..............

 

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting


บทความที่น่าสนใจ