views

ธุรกิจร้านค้าออนไลน์

ธุรกิจร้านค้าออนไลน์
.
ต้องมีการบันทึกบัญชี รายรับ, รายจ่าย อย่างเป็นระบบ

เพื่อทราบถึงรายได้ของร้านค้าออนไลน์ที่แท้จริง

และต้องนำไป #ยื่นภาษีรายเดือน #ยื่นภาษีรายปี

ที่สำคัญเป็นการ #ยื่นภาษี #ปิดงบการเงิน ได้อย่างถูกต้อง


.......
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting

บทความที่น่าสนใจ