views

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

.

เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและภาษีอากรโดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการนอกจากประสบการณ์การทำงานแล้วสิ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ

.

"การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากรมาเป็นอันดับแรก..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#รับจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี

#สำนักงานบัญชี #พีทูพีการบัญชี

บทความที่น่าสนใจ