views

วางระบบบัญชีเจ้าหนี้

วางระบบบัญชี เจ้าหนี้ (Accounts Payable System)

การวางระบบบัญชีเจ้าหนี้ เป็นระบบงานที่เกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อ และระบบการรับสินค้าวัตถุประสงค์ของ การวางระบบบัญชี เจ้าหนี้คือการชำระหนี้ภายในกำหนดที่จะได้รับส่วนลด ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารบัญชีเจ้าหนี้ ให้มีประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ จะต้องพิจารณาข้อมูลที่ส่งผลต่อการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ให้ถูกต้องดังนี้


1. จำนวนสินค้าในใบตราส่งสินค้าใบเรียกเก็บเงิน และใบรับสินค้าไม่ตรงกันเนื่องจากเจ้าหนี้ สั่งสินค้ามาให้มากหรือน้อยกว่าการ สั่งซื้อการส่งสินค้ามาทดแทน

2. จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง

3. การจัดส่งสินค้าของเจ้าหนี้ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา

4. เจ้าหนี้จัดทำใบเรียกเก็บเงินก่อนวันที่สินค้าจะถูกส่งมอบจริง