views

“วางระบบบัญชี” ด้วย “โปรแกรมบัญชี Express”

วางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express”

.

 วางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express” กรณีระบบการจัดซื้อสินค้า และรับส่งสินค้า การจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ตามที่กิจการต้องการใช้ ตามคุณสมบัติที่ถูกต้อง,จำนวนที่ถูกต้อง,ราคาที่ถูกต้อง,เวลาที่ถูกต้อง,แหล่งผู้ขายที่ถูกต้อง และสถานที่ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างกำไรและลดต้นทุน มีความสะดวกรวดเร็วสำหรับการดำเนินงานภายในกิจการ ตลอดจนเพื่อการปรังปรุงแก้ไขระบบการจัดซื้อสำหรับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์กร ทุกด้านดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ด้วย วางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express”


วางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express” สามารถจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อและรับสินค้าเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การจัดซื้อ การส่งต่อข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้    ระบบทำใบสำคัญสั่งจ่าย พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า พิมพ์ใบรับสินค้า พิมพ์รายงานรายวันเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับและส่งคืนสินค้า วางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express” สามารถทราบความเคลื่อนไหว และเตรียมการรับสินค้าล่วงหน้า พิมพ์รายงานสิ้นงวดเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับและส่งคืนสินค้า เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการในงวดหนึ่ง ๆ นี้คือประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ จากการ วางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมบัญชี Express” ในเรื่องของการจัดซื้อ 

..............

 

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting


บทความที่น่าสนใจ