views

การทำบัญชี

การทำบัญชี นอกจาก "กฎหมายกำหนด" ให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชี ก็เพื่อให้บริษัทได้ "รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัท" มีผลการประกอบการ "กำไร หรือ ขาดทุน" เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ "ปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น"
.
การทำบัญชีจะทำให้ "การยื่นภาษีมีความถูกต้อง" ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีที่ดี รัดกุม การเสียภาษีถูกต้อง ก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร อนาคต "ไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยือน"


..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#รับจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี

#สำนักงานบัญชี #พีทูพีการบัญชี


บทความที่น่าสนใจ