views

เหตุที่ต้องวางระบบบัญชี

"เหตุที่ต้องวางระบบบัญชี"
"สำคัญอย่างไร"
"ให้ประโยชน์อะไรแก่กิจการ"
.
ระบบบัญชี คือขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล เอกสารทางการเงินต่างๆ

ที่เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี สมุดบัญชี เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

การจัดทำรายงานทางการเงินเสนอต่อบุคคลภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารได้ข้อมูล

ประกอบการบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์


..............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting


บทความที่น่าสนใจ