views

การบัญชีและการทำบัญชี

การบัญชีและการทำบัญชี

.

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีและการทำบัญชี

การทำบัญชีหมายถึง การจดบันทึกรายการและการจำแนกหมวดหมู่รายการ ซึ่งเป็น เพียงงานส่วนหนึ่งของการบัญชี

การบัญชีหมายถึง การจดบันทึกรายการ การจำแนกหมวดหมู่รายการและการวิเคราะห์ ข้อมูลเช่น การวางระบบบัญชี

การจัดทำงบประมาณ การสอบบัญชีและการตีความหมายข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจดังนั้นงานของ

นักบัญชีจึงมีขอบข่ายกว้างกว่างานของผู้ทำบัญชี

 

..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting


บทความที่น่าสนใจ