views

ยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต


สะดวก ประหยัด รวดเร็ว กับการยื่นแบบภาษี

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต.

1. โดยธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

2. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ

3. เว็บไซด์กรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้บริการ

4. ระบบลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ใช้

5. บริการประหยัดเวลาในการยื่นแบบฯและชำระภาษี

6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ

7. ระบบมีการยืนยันเมื่อทำรายการเสร็จมีความปลอดภัย

8. ระบบบริการยื่นแบบฯมีข้อมูลบริษัทได้อย่างถูกต้อง 

9. สามารถยื่นแบบฯ ได้ตลอด 24ชั่วโมง

10. ไม่ต้องนำเอกสารหลักฐานมาส่งในขณะที่ทำการยื่นแบบ


..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#รับจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี

#สำนักงานบัญชี #พีทูพีการบัญชี

ดูแลท่านในพื้นที่ #นนทบุรี #ปทุมธานี


บทความที่น่าสนใจ