จดทะเบียนบริษัท(ภายในวันเดียว)


การจัดตั้ง

1. ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล

2. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปทำหนังสือบริคณห์สนธิ

3. ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด

4. ประชุมจัดตั้งบริษัท

5. คณะกรรมการเรียกให้ชำระค่าหุ้นทั้งหมดตามที่ที่ประชุมจัดตั้ง

บริษัทกำหนดซึ่งต้องไมน้อยยกว่าหุ้นละ 25%

6. จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง

หลักการของธุรกิจแบบบริษัท

จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งทุนเป็นหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน

ตามจำนวนทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบ

เฉพาะจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่เท่านั้น ผู้ถือหุ้น

มีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วย แต่ไม่จำเป็นต้อง

มีบทบาทในการบริหารกิจการบริษัท

----------------------------------------------------------------------------------

บริการของเรา

1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

สำนักงานบัญชี พีทูพี  การบัญชี ดูแลท่านในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชันปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย 

โทร 097-236-2994

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.