views

ยื่นเอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพียงช่องทางเดียว

๑. การยื่นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวล รัษฎากร

๒. การยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด

๓. การยื่นสําเนารายงานประจําปี และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท มหาชนจํากัด

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

097-236-2994

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี

#จำหน่ายและสอนใช้โปรแกรมบัญชีexpress


บทความที่น่าสนใจ