views

เงินลงทุน


เงินลงทุน

ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน เงินลงทุนที่เจ้าของกิจการต้องใช้มากที่สุด คือเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรซึ่งได้แก่ ที่ดิน เครื่องมือ และตึกอาคาร

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของการบริหารทางการเงินคือ

1. จัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในกิจการให้เพียงพอ

2. ประเมินผลแหล่งทางเลือกของเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน

3. บริหารทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาเงินระยะยาวสำหรับใช้ในการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกัน และสำหรับในการ จัดหาทรัพย์สินถาวร แหล่งสำคัญของการหาเงินระยะยาวคือส่วนของผู้เป็นเจ้าของและเงินทุน ได้จากการกู้ยืม

เงินทุนได้จากส่วนของผู้เป็นเจ้าของคือเงินทุนได้จากเจ้าของกิจการคนเดียว ผู้เป็น หุ้นส่วนในกรณีกิจการห้างหุ้นส่วน และผู้ถือหุ้นในกรณีบริษัท แหล่งอื่น ๆ ของเงินทุนคือ กำไร กันไว้เพื่อใช้ในการลงทุนต่อไปอีก และการเช่า


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

097-236-2994

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ