views

การปิดบัญชี


การปิดบัญชี

1. ปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี

2. ปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้วอาจปิดบัญชีก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้ 

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

097-236-2994

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

บทความที่น่าสนใจ